شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9:30 صبج لغایت 5:30 بعد از ظهر
 بدانیم راجع به آموزش برق خودرو

بدانیم راجع به آموزش برق خودرو

آموزش برق خودرو

در آموزش برق خودرو مدارات کنترل يک کنترل کننده معمولاً به عنوان يک وسيله يا گروهي از وسايل تعريف مي شود و برای آموزش برق خودرو مناسب است که به روشهاي از پيش تعيين شده، توان الکتريکي تحويل داده شده به دستگاهي که به آن متصل است را تحت نظارت وکنترل دارد. عبارت کنترل که در مدارات کنترلي به کار مي رود يک مفهوم کلي است که از يک کليد ساده گرفته تا يک سيستم پيچيده شامل رله ها، کنتاکتورها، تايمرها، کليدها وچراغهاي نشان دهنده را در بر مي گيرد. هر مدار الکتريکي که براي روشنايي ويا قدرت به کار مي رود داراي اجزاي کنترلي است. به عنوان مثال کليدي که براي روشن و خاموش کردن يک لامپ به کار مي رود، يک مدار کنترل محسوب مي شود. البته در صنعت تعداد بسيار زيادتري از وسايل وتجهيزات وجود دارد.

به عنوان مثال براي روشن وخاموش کردن يک موتور وحفاظت آن وماشين آلات مربوطه وهمچنين پرسنل در حال کار، از کنترلرها استفاده مي شود. کنترلرهاي يک موتور علاوه بر اين، قابليت معکوس کردن جهت، تغييرات سرعت، راه اندازي نرم توالي ها و پايلوت را نيز دارا هستند. مدارات کنترلي که براي عملکرد دقيق واتوماتيک يک ماشين به کار مي روند ممکن است بسيار پيچيده باشد برق صنعتی -کنترل دستي کنترل دستي به روشي اطلاق مي گردد که شخص به روش دستي باعث عملکرد يک مدار شود.

کنترل دستي به روشي اطلاق مي گردد که شخص به روش دستي باعث عملکرد يک مدار شود و برای آموزش برق خودرو باید بدانید. به عنوان مثال شخص ممکن است با وصل کردن کليد يک استارت بطور دستي موتوري را روشن وخاموش نمايد.

عملکرد اتومتیک

عملکرد اتوماتيک با وجود اينکه کنترل دستي ماشينها هنوز هم يک روش بسيار معمول است ولي بسياري از ماشينها نيز به روش اتوماتيک روشن وخاموش مي شوند که د آموزش برق خودرو می آموزید. در عمل معمولاً ترکيبي از کنترل هاي دستي واتوماتيک به کار مي رود. مثلاً در يک پروسه ممکن است موتوري به صورت دستي راه انداز شود ولي به طور اتوماتيک خاموش گردد.

لمانهاي کنترل المانهاي مدارکنترليک ي شامل تمام تجهيزات ووسايل مربوطه مانندحفاظت کننده ها، هاديها، رله ها،کنتاکتورها و وساي يل پا لوت وتجهيزات حفاظت اضافه جر ميان ي . باشد انتخاب تجهيزات کنترل براي يک کاربرد خاص نياز به فهم عميق مشخصه هاي کاري کنترلر وروش سي يم کش داردکه پس از انتخاب وسايل کنترل مناسب بايد در طرح نهايي لحاظ شوند.

علائم مورد استفاده در مدارات فرمان

علائم کنتاکت:

علائم کنتاکت براي نشان دادن باز يا بسته بودن مسير عبور جريان به کار مي روند. کنتاکتها مشابه نشان داده مي شوند. کنتاکتهايي که با اين علائم نشان داده مي شوند نياز به وسيله ديگري براي به کار انداختن آن دارند. نمايش استاندارد يک کنتاکت، نشان گر وضعيت کنتاکت در حالت عادي وبدون کار آن است. به کار انداختن يک وسيله به کار رفته است نشان داده شده است.

در اين شکل کنتاکتها به صورتNO نشان داده شده است و به مفهوم آنست که در موقعيکه رله بدون برق است کنتاکتها باز هستند و باید برای آموزش برق خودرو یاد بگیرید. در اين حالت مسير جريان کامل نبوده ولامپ خاموش است.

در يک دياگرام ويا شماتيک کنترل، علائم معمولاً در حالت کاري وبرقدار نشان داده مي شوند. در اين جزوه جهت اهداف آموزشي، کنتاکت ويا وسيله اي که در حالت نرمال نيست به صورت پررنگ نشان داده مي شود. به عنوان مثال وکنتاکتها در وضعيت NO قرار دارند. وقتي رله برقدار مي شود، کنتاکتها بسته شده ومسير جريان را کامل نموده، چراغ روشن مي شود. در اين شکل، کنتاکتها براي نشان دادن آنکه بسته هستند پر رنگ تر نشان داده شده اند. البته اين طرز نمايش درست نبوده ودرآموزش برق خودرو فقط براي بيان مفهوم به کار رفته است.

علائم کليد:

علائم کليد نيز براي نشان دادن باز يا بسته بودن مسير جريان به کار مي رود.بطور کلي براي نشان دادن يک کليد ازعلائم استفاده مي شود ولي براي نشان دادن ليميت سوئيچ ١ ها، کليدهاي پايی ، فشار، سطح، دما، فلو(Flow (و سلکتور سوئيچ ها از علائم مختلفي استفاده مي شود. کليدها نيز مشابه کنتاکتها نياز به يک وسيله ديگر براي تغيير وضعيت خود دارند. در يک کليد دستي شخص بايد به طور دستي موقعيت کليد را تغيير دهد.

علائم کليدهاي فشاري:

به طور کلي دو نوع کليد فشاري وجود دارد يکي لحظه اي وديگري دائمي. يک کليد فشاري لحظه اي NO ماداميکه شستي فشار داده شود بسته مي ماند. در حاليکه يک کليد فشاري لحظه اي NC ماداميکه شستي فشار داده شود باز است. کليد فشاري دائم موقعيکه کليد فشار داده مي شود در محل قفل مي کند. مخصوص کليدهاي فشاري لحظه اي نشان داده شده است.

علائم کويل:

کويلها در استارترهاي الکترومغناطيسي، کنتاکتورها ورله ها مورد استفاده قرار مي گيرد. وظيفه کنتاکتورها باز وبسته کردن کنتاکتهاي مربوطه مي باشد. معمولاً براي نشان دادن کويل از يک حرف مانند مي شود. به عنوان مثال حرف M نشان دهنده استارتر موتور و CR نشان دهنده رله فرمان مي باشد که کنتاکتهاي مربوطه نيز داراي همين حروف مشخص کننده هستند که در آموزش برق خودرو آمده است. کنتاکتورها ورله ها با استفاده از يک اصل الکترومغناطيسي که در قسمتهاي آينده مورد بحث قرار خواهدگرفت کنتاکتهاي خود را باز وبسته مي کنند. اين کنتاکتها مي تواند NC يا NO باشد.

پایلوت

پايلوت يک چراغ الکتريکي کوچک است که براي نشان دادن شرايط مدار به کار مي رود.  و برای آموزش برق خودرو دانستنش واجب است براي مثال براي نشان دادن آنکه موتور در حال کار است از يک چراغ قرمز استفاده مي شود. حرفي که در مرکز علامت اين چراغ پايلوت مي باشد رنگ نور را نشان مي دهد

کلیدها

کليدها و ادوات مورد استفاده در مدارات فرمان و قدرت

وسايل کنترل ساده جهت کنترل وساي يکيل الکتر ومصرف کننده ها از وساي ميل مختلف استفاده ي کنند که ساده تر اي ين ين وسا يل کل دها هستند. بطور کلي کلي ايد وس له ي است که با تغيي ير حالت که در آن بوجود م آي يد باعث قطع ويا وصل مدار الکتر ميکي ي .

شود عمل تغيي نير حالت کل يد از روي مکان يکي ناش مي ي شود که اين نيروي مکان يکي يا مستقيماً وي ديا توسط انرژ يگري مثل الکتر يسي ته به کل مي يد اعمال شود، کليدها را از اين نقطه نظر يم توان به دو دسته زير تقس مي بندي : نمود  کليدهاي ساده : اين کليدها براي تغيير حالت نياز به انرژي مکان يکي دارندو بصورت پي لک ، دو پل، وسه پل ساخته مي . شوند کليدهاي مرکب: يا نين کل دها يروي مکان يکي را جهت تغيير حالت از انرژ اي واسطه ي مانند انرژي برق در ميافت ي کنند.

رله ها:

مانند انواع رله ها وکنتاکتورها-انواع کليدهاي ساده بطور کلي کليدهاي ساده به دو دسته تقس ميم ي : شوند  کليدهاي لحظه اي يا شستي ها: که به وفور د ير مدارها فرمان به کار مي . روند کليدهاي دائمي: که معمولاً از نظر ساختمان بصورت اهرمي، غلطک ميي وسلکتور ساخته ي شوند . اين کليدها در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت

کليد اهرمي ساده کليد اهرمي ساده ياتيغه اي که در نشان داده شده است، از جمله ساده ترين کليدها بوده وبوسيله اهرمي که به تيغه هاي کليد نيرو وارد مي کند، ارتباط را برقرار مي نمايد. تيغه هاي اين نوع کليد بصورت همزمان به کنتاکتهاي ثابت وصل مي شوند و شناخت آن در آموزش برق خودرو واجب است. از اين کليدها که در صنعت با نام کليد چاقويي شناخته مي شوند، معمولاً براي جدا کردن مدارهاي کم جريان استفاده مي شود.

در کليدهاي با جريان کمتر، با استفاده از دو کنتاکت که معمولاً درزير تيغه ومحل ورود جريان قرار دارند،با بستن رشته سيم نازکي عمل فيوز را براي هر تيغه انجام مي دهند. ولي در کليدهاي قدرت بالاتر از فيوزهاي کاردی که در زير تيغه قرار مي گيرد استفاده مي کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *